Email Eπικοινωνία

info@sarridou-insurance.gr

Τηλ. Επικοινωνίας

+30 6949 974 368,+30 2510 517 875

Ακολουθήστε μας:

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Με τον όρο αστική ευθύνη αναφερόμαστε στην υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού, σε περίπτωση πρόκλησης τυχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά δική τους. Ακόμη, η κάλυψη ισχύει αν το αυτοκίνητο κλαπεί ή το έχουν πάρει με τη βία και εμπλακεί σε ατύχημα.

Τι είναι η βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος;
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας αναλαμβάνει να διορθώσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσετε σε “τρίτους” σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με δική σας υπαιτιότητά. Καλύπτεται δηλαδή η αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή υλικών ζημιών “τρίτων” αλλά και προσώπων της οικογένειάς του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του οχήματος ή κάθε άλλου προσώπου ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας.. Επίσης, εμπεριέχει και την χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Εξαιρέσεις:
Δεν αποζημιώνονται οι ζημίες: 1) στα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα, 2) οι υλικές ζημιές που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου στο άλλο, δικής του ιδιοκτησίας ή μέλους της οικογένειάς του.

Δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση ατυχήματος:
1. Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη ζημιά
2. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος και κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης
3. Ο συμβαλλόμενος/ λήπτης της ασφάλισης
4. Τα άτομα, τα οποία δέχτηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφόσον αποδειχτεί ότι ήξεραν πως το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται σε εγκληματική πράξη.
5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Σημαντικό να ξέρετε:

– Εάν είστε στο όχημά σας, είναι προτιμότερο να οδηγείτε εσείς γιατί ως συνεπιβάτης δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε “τρίτος”.
– Η αστική ευθύνη δεν καλύπτει τις σωματικές βλάβες του οδηγού, εκτός και αν έχετε επιλέξει επιπλέον την κάλυψη “προσωπικό ατύχημα οδηγού”.

Ποσά αποζημίωσης:
Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης σάς καλύπτει για  σωματικές βλάβες έως και 1.220.000€  και για υλικές ζημιές έως 1.220.000€. Το μέγιστο ποσό δίνεται σε περίπτωση θανάτου.

Η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να ζητήσει το ποσό που κατέλαβε ως αποζημίωση σε “τρίτο” ζημιωθέντα από ατύχημα όταν :
1. Ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία οχήματος που οδηγεί.
2. Η χρήση του αυτοκινήτου είναι διαφορετική από αυτή που προβλέπει το συμβόλαιό του.
3. Ο οδηγός είναι υπό την επίδραση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών.

Σημείωση:
– Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ατυχήματος αποβιώσει, μεταβιβάζονται αμέσως στο νέο κάτοχο όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ασφάλισης, εκτός αν ειδοποιήσει εγγράφως την ασφαλιστική μέσα σε τριάντα (30) μέρες ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση της ασφάλισης.
– Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η ασφαλιστική του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα και κατ επέκταση ζημιά στο όχημά “τρίτου”, το αργότερο, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση αποζημίωσης θα πρέπει είτε να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση για όσα επισημαίνονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί με σαφήνεια ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.
– Δεν προχωράμε σε επισκευή του οχήματός μας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η ανάλογη πραγματογνωμοσύνη.
– Η ασφάλιση του οχήματος μας είναι υποχρεωτική εκτός και αν έχει τεθεί σε ακινησία καταθέτοντας πινακίδες.

 Πέραν της βασικής ασφάλειας οχήματος, μπορεί κανείς να προσθέσει προαιρετικές καλύψεις. Παρακάτω, θα δούμε μερικές απο αυτές:

– Οδική Βοήθεια: Κάλυψη σε περιπτώσεις βλαβών και ατυχημάτων

– Θραύση Κρυστάλλων: Κάλυψη για τις ζημιές στα κρύσταλλα του οχήματος

– Νομική Προστασία: Κάλυψη που απαλλάσσει τον ασφαλιζόμενο από τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα σε περίπτωση όπου μία υπόθεση πάρει τη νομική οδό.

– Πυρός/ Κλοπής: Κάλυψη κλοπής με βάση την τρέχουσα αξία του οχήματός μας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Στη μερική κλοπή καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό μας κατά την απόπειρα κλοπής (πχ μίζα, κλειδαριές, ταμπλό κ.τ.λ.). Επίσης, καλύπτονται και τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του (πχ ζάντες αλουμινίου). Η κάλυψη πυρός μας καλύπτει για ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά μας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξη.

– Φυσικά Φαινόμενα: Κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από: πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, σεισμό, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου, λαίλαπα, τσουνάμι, καθίζηση.

– Ανασφάλιστο Όχημα: Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να μπλέξουμε σε τροχαίο στο οποίο το όχημα που μας χτύπησε να είναι ανασφάλιστο, καθώς τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους εκτιμώνται σε 500.000+. Η κάλυψη αυτή είναι μόνο για υλικές ζημίες και μέχρι κάποιο συγκεκριμένο ποσό, το οποίο και αναγράφεται στην ασφάλεια του οχήματος σας. Απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι υπαίτιο το ανασφάλιστο όχημα.

Συμβουλή: Καλέστε τις Αστυνομικές Αρχές για καταγραφή του ατυχήματος.

– Μεικτή Ασφάλεια/ Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών: Η ασφαλιστική μας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού μας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση ακόμα και στην περίπτωση που είμαστε υπεύθυνοι για το τροχαίο ατύχημα. Η μικτή ασφάλεια είναι η πιο πλήρης και ολοκληρωμένη κάλυψη που μπορούμε να έχουμε.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η ασφάλιση του οχήματος μας είναι υποχρεωτική από τον Νόμο. Οφείλουμε ως υπεύθυνοι πολίτες να προσέχουμε τον εαυτό μας και να νοιαζόμαστε για τους γύρω μας, προστατεύοντας την καθημερινότητά μας. Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος υπάρχουν συνέπειες και κυρώσεις, οι οποίες είναι:

– Στην περίπτωση παραλαβής ειδοποιητηρίου, ο κάτοχος του οχήματος είναι υποχρεωμένος να αποδείξει εντός 8 ημερών ότι το εν λόγω όχημα είναι ασφαλισμένο. Διαφορετικά, θα πρέπει να το ασφαλίσει και να πληρώσει παράλληλα παράβολο 250 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται εκ νέου πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, το οποίο συνδυάζεται με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

– Στις διοικητικές κυρώσεις προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και των πινακίδων του για 6 μήνες και αν εμπλακεί σε ατύχημα αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και των πινακίδων του για 2 χρόνια. Αν ο κάτοχος παραβλέψει τα παραπάνω και κυκλοφορήσει ξανά, η χρονική διάρκεια αφαίρεσης των παραπάνω φτάνει στα 3 χρόνια.

– Παράλληλα, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Για τα ΙΧΕ το ποσό ανέρχεται στα 500 €, για τα δίκυκλα στα 250 €, ενώ για τα λεωφορείο και τα φορτηγά Δημόσιας Χρήσης στα 1.000 €.

– Επίσης, οδηγός αντιμετωπίζει και ποινή φυλάκισης από δύο μήνες έως ένα (1) χρόνο και χρηματική ποινή έως 3.000 €, σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες επιστρέφονται στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρωθεί το πρόστιμο και προσκομιστεί η απόδειξη πληρωμής και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.

Χρήσιμη Πληροφορία:
Είναι το όχημα μου ασφαλισμένο; Κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει αν το όχημα του είναι ασφαλισμένο μέσω του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ του στο παρακάτω σύνδεσμο: www.hic.gr

Στόχος του γραφείου μας είναι να ανταποκρινόμαστε δυναμικά στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας για μια προσιτή και ολοκληρωμένη ασφάλιση οχημάτων, προσφέροντας ανταγωνιστικές προσφορές κ πακέτα καλύψεων σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής κ Διεθνούς Αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις με βάση τις ανάγκες και .τις δυνατότητες σας!

 

 

Tags :
ασφάλεια,γνωρίζουμε,όσα,οχήματος,πρέπει

Κοινοποίησε το!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σαρρίδου Δέσποινα

Στόχος και αποστολή μας είναι να σας εξυπηρετήσουμε υπεύθυνα με τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα. Να ανταποκρίνονται στις ρεαλιστικές σας ανάγκες με γνώμονα το βέλτιστο οικονομικό κόστος.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter μας